Hệ thống giao dịch mới của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần chứng khoán WooriCBV) được áp dụng từ ngày 29/10/2018. Để tiếp tục giao dịch, vui lòng truy cập website https://nhsv.vn để tải phần mềm giao dịch mới hoặc vui lòng liên hệ 024.3941.3369 (số máy lẻ 12) để được trợ giúp
New Trading system of NH Securities Vietnam (formerly named as Woori CBV) will be in operation since 29th October 2018. For further information, please contact 024.3941.3369 (Ext 12) or visit our website at https://nhsv.vn