Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go

Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
22/UBCK-PTTT Công văn của UBCKNN Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán 06/01/2009
42/BTC-TCT Công văn của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán 02/01/2009
01/2009/QÐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 02/01/2009
127/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 31/12/2008
126/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán" ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 26/12/2008
124/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khóan nước ngoài tại Việt Nam 26/12/2008
121/2008/QÐ-BTC Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 24/12/2008
171/2008/QÐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 18/12/2008
14285 /BTC-UBCK Công văn của UBCKNN V/v Thực hiện một số điểm của Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg 26/11/2008
112/2008/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/ 2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng 26/11/2008
108/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 20/11/2008
95/2008/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng với công ty chứng khoán 24/10/2008
78/2008/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử 15/09/2008
46/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ tại TTGDCKHN 1/07/2008
1351/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư 03/06/2008
14/QÐ-TTLK Quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán 02/04/2008
15/QÐ-TTLK Quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán 02/04/2008
16/QÐ-TTLK Quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động lưu ký 02/04/2008
17/QÐ-TTLK  Quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán 02/04/2008
18/QÐ-TTLK Quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán 02/04/2008
15/2008/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

27/03/2008

353/QÐ-TTGDCKHN Quyết định của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hànhQuy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 26/11/2007
3567/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết 08/11/2007
87/2007/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính về việc đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 22/10/2007
124/QÐ-SGDHCM Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

09/10/2007

97/2007/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 08/08/2007
128/2007/QÐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 03/08/2007
599/QÐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển TTGDCK Tp HCM thành Sở GDCK Tp HCM 11/05/2007
63/2007/QÐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN 10/05/2007
27/2007/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán 24/04/2007
15/2007/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên SGDCK/TTGDCK 19/03/2007
12/2007/QÐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Cty niêm yết trên SGDCK/TTGDCK 13/03/2007
36/2007/NÐ-CP Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 08/03/2007
14/2007/NÐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán 19/01/2007
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán 02/07/2006

 


Tổng số truy cập:43940977